Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

60 ευρώ ανά στρέμμα για ολοκληρωμένη διαχείρηση καπνών

Την οικονομική στήριξη των γεωργών που θέλουν να συμμετάσχουν στο Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την παραγωγή καπνού περιλαμβάνει η Κ.Υ.Α. που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 20.000.000 €.
Συγκεκριμένα, με την κοινή υπουργική απόφαση, «Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» (καπνός), οι δικαιούχοι αγρότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον καλλιεργούν προϊόντα που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου και θα εντάξουν την καλλιέργειά τους στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) θα μπορούν να λάβουν ετήσια ενίσχυση που θα ανέρχεται σε 260 €/Ha (26 €/στρέμμα), για διάστημα 5 ετών. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση συνδυασμού με άλλα σχετικά γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα η ενίσχυση που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την ίδια έκταση μπορεί να ανέλθει στα 600€/Ha (60€/στρέμμα).
Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης τόνισε τα εξής:
«Με το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης που ανακοινώνουμε σήμερα, ενθαρρύνουμε την ένταξη των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και εξασφαλίζουμε την οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων καπνοπαραγωγών για τα επόμενα πέντε χρόνια».
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι ένα σύστημα παραγωγικής διαδικασίας το οποίο ικανοποιεί τόσο την κοινωνική απαίτηση για αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, όσο και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, ενώ παράλληλα παρέχει ασφάλεια και στους χώρους παραγωγής.
Από την έναρξη ισχύος του νέου αυτού προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση για την Ενίσχυση στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Τα βασικά σημεία της κοινής υπουργικής απόφασης, που βρίσκεται στο στάδιο προς υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς είναι:
  • ο καθορισμός των γεωργικών προϊόντων που αφορά η Δράση, που είναι ο Καπνός και το χορηγούμενο ποσό ανά στρέμμα,
  • οι στόχοι και η στρατηγική του Μέτρου, που αφορούν τη στήριξη της ολοκληρωμένης παραγωγής και αποβλέπει στη μείωση των ενεργειακών εισροών (χημικά λιπάσματα – φυτοφάρμακα) κατά 30%.,
  • ο καθορισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών, όπως Φορέας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΠΑΑ), Φορέας Εφαρμογής (ΕΥ Συντονισμού & Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης), Φορέας Υλοποίησης (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), Φορείς Επαλήθευσης/ Πιστοποίησης και Ελέγχου του Μέτρου,
  • τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων, με βάση την ισχύουσα Εθνική πολιτική και την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου υποψηφιότητας,
  • τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων, που αφορούν ιδιότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης (μέγεθος) και ιδιότητες του γεωργού (εισόδημα και ηλικία).
  • οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, γνωμοδότησης, έγκρισης των αιτήσεων ενίσχυσης, αποδοχής, ανάκλησης και τροποποιήσεων των αποφάσεων έγκρισης πράξης, απόρριψης - προσφυγών και εξέτασής τους,
  • οι διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους,
  • οι έλεγχοι τήρησης των συμβατικών μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων και τις κυρώσεις από την αθέτησή τους, οι δημοσιονομικές διατάξεις (χρηματοδότηση, εγγραφή πιστώσεων στο Π.Δ.Ε).

Δεν υπάρχουν σχόλια: