Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

ΣΒΒΕ: Σειρά αιτημάτων προς το υπουργείο Ανάπτυξης

Το σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων από την κύρια αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζήτησαν, με υπόμνημά τους, οι Βιομήχανοι της Βόρειας Ελλάδας, από τον αρμόδιο υπουργό, σε συνάντηση που είχαν, χθες, μαζί του. Όπως υπογράμμισαν, κατά την άποψή τους, ο διαχωρισμός είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της βιομηχανικής πολιτικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας της διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην Αθήνα, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος κατέθεσε υπόμνημα θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας μας.
Στο υπόμνημά τους, τα μέλη του ΣΕΒΒΕ ζητούν, ακόμη:
 • Την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής πολιτικής – ενίσχυσης των δυναμικών και εφόσον αποδεικνύεται βιωσιμότητα των ευπαθών κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία με πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία («Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»), και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.
 • Τη θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους,
 • Την παροχή ενισχύσεων για τη δημιουργία κλαδικών ινστιτούτων, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ως βάση για τα θέματα ελέγχου της αγοράς (πιστοποίηση – προδιαγραφές) και για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 • Τη θεσμοθέτηση κινήτρων από την πολιτεία προς τις επιχειρήσεις αποκλειστικά για την αγορά τεχνογνωσίας: η αναβάθμιση της τεχνολογικής ικανότητας των επιχειρήσεων μπορεί να προέλθει από την αγορά και εισαγωγή τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, "που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει τους 15 μήνες", όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι βιομήχανοι της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και τις "μεγάλες καθυστερήσεις στους ελέγχους και την πιστοποίηση δαπανών, στις επενδύσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης" και "στην έγκαιρη πληρωμή των επενδύσεων, όπως και χρονικές καθυστερήσεις στη σύγκλιση και λειτουργία των ειδικών γνωμοδοτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν προτάσεις ειδικών επενδύσεων όπως καινοτομία, υψηλή τεχνολογία, επενδύσεις λογισμικού, νέα προϊόντα κλπ", ο ΣΒΒΕ προτείνει "τη διερεύνηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της δημιουργίας και θεσμοθέτησης ενός περισσότερο ευέλικτου και αποτελεσματικότερου συστήματος διαχείρισης του επενδυτικού νόμου".
Οι βιομήχανοι, επίσης, ζητούν:
 • Την αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά βιομηχανικές άδειες: το σχετικό σχέδιο νόμου που έχει προετοιμασθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης την προηγούμενη περίοδο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, και για το λόγο αυτό προτείνουμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη θεσμοθέτησή του.
 • Την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας: όλα τα θέματα αρμοδιότητας (άδειες, πιστοποιήσεις, ελεγκτικές διαδικασίες, κυρώσεις κλπ) του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πρέπει να μελετηθούν και στη συνέχεια να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας.
Τέλος, ειδικά για θέματα προμηθειών δημοσίου, προτείνουν:
 • υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες θα ελέγχονται από τις αναθέτουσες αρχές.
 • σταδιακή μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών εταιρειών προμηθευτών του δημοσίου,
 • δημιουργία μητρώου προμηθευτών του δημοσίου, με: α) σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων ένταξης των επιχειρήσεων στο Μητρώο Προμηθευτών του Δημοσίου, και, β) λειτουργία αυστηρού πειθαρχικού συμβουλίου για τη διατήρηση του Μητρώου,
 • σμίκρυνση του μεγάλου χρονικού διαστήματος για την κατακύρωση προμηθειών, σε αντιδιαστολή με τον ισχύοντα «σύντομο χρόνο παράδοσης» στις διακηρύξεις, και,
 • κατάργηση του παραβόλου ένστασης για διαγωνισμούς του δημοσίου με προϋπολογισμό κατώτερο των 100.000 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια: